Apkgplay.com » 应用 » 通讯 » Messenger

Messenger APK

更新日期: Dec 02,2016
(47.589.605)
安装次数: 5.000.000.000

分类:通讯 App

Developer:Facebook

当前版本:因设备而异

Android系统版本要求:Varies with device

大小:因设备而异

Get it Google Play

包名:com.facebook.orca

安装次数:1,000,000,000 - 5,000,000,000

Report:Flag as inappropriate

Messenger Screenshots

Messenger APKMessenger APK

The description of Messenger

立即送达真实好友,完全免费。Messenger 就像手机短信,区别在于每条消息是免费的(通过流量套餐使用)。

不仅针对 Facebook 好友:你可以向手机通讯录中的好友发送消息,只需输入手机号码添加新的联系人即可。

群聊: 为经常聊天的好友创建小组。为小组命名,设置小组照片,将他们放在一起集中管理。

照片和视频:拍摄视频,捕捉自拍或其他照片,尽在应用之中,一触即可发送。

聊天浮动头像:使用其他应用与对话两不耽误。

免费通话:在 Messenger 上不限时间,随意畅聊,与任何国家的用户都能聊天。(通话在 Wi-Fi 下是免费的,否则可能会产生标准数据流量。)

更加丰富的消息方式:
发送表情贴图,让聊天更生动!
无需退出对话即可预览图库照片和视频,然后选择最为满意的照片/视频发送。
当有较多内容想讲时,可录制语音消息。

其他功能:
了解用户何时看过你的消息。
将消息或照片转发给不在对话中的用户。
搜索用户和小组,快速回复。
开启定位服务,让用户了解你在附近。
查看谁在使用 Messenger,谁在使用 Facebook。
创建快捷方式,通过首页屏幕即可进入对话。
在工作、睡觉或短暂休息时可关闭通知。
保持登录状态,绝不错过任何消息。

What's New:

你可以查看通话记录和未接来电了 - 一站式管理,轻松方便。

Messenger Version History

Messenger 126.0.0.9.84 ( Jul 12,2017)
Messenger 126.0.0.9.84 ( Jul 11,2017)
Messenger 98.0.0.18.71 ( Nov 24,2016)
Messenger 97.0.0.13.71 ( Nov 15,2016)
Messenger 96.0.0.16.70 ( Nov 09,2016)
Messenger 95.0.0.20.70 ( Nov 03,2016)
Messenger 94.0.0.18.70 ( Oct 28,2016)
Messenger 94.0.0.15.70 ( Oct 26,2016)
Messenger 93.0.0.14.69 ( Oct 20,2016)
Messenger 92.0.0.13.70 ( Oct 12,2016)
Messenger 91.0.0.19.70 ( Oct 05,2016)
Messenger 90.0.0.14.70 ( Oct 01,2016)
Messenger 89.0.0.15.69 ( Sep 23,2016)
Messenger 89.0.0.14.69 ( Sep 20,2016)
Messenger 88.0.0.11.69 ( Sep 13,2016)
Messenger 87.0.0.15.69 ( Sep 09,2016)
Messenger 86.0.0.17.70 ( Aug 30,2016)
Messenger 85.0.0.15.69 ( Aug 26,2016)
Messenger 84.0.0.16.71 ( Aug 18,2016)
Messenger 82.0.0.17.75 ( Aug 05,2016)
Messenger 82.0.0.16.75 ( Aug 04,2016)
Messenger 81.0.0.15.78 ( Jul 27,2016)
Messenger 79.0.0.16.70 ( Jul 13,2016)
Messenger 78.0.0.22.70 ( Jul 07,2016)
Messenger 77.0.0.27.71 ( Jun 29,2016)
Messenger 76.0.0.13.70 ( Jun 24,2016)
Messenger 74.0.0.12.65 ( Jun 09,2016)
Messenger 72.0.0.16.67 ( May 27,2016)
Messenger 69.0.0.15.70 ( May 05,2016)
Messenger 66.0.0.13.69 ( Apr 16,2016)
Messenger 65.0.0.21.59 ( Apr 07,2016)
Messenger 65.0.0.12.59 ( Mar 31,2016)
Messenger 63.0.0.9.56 ( Mar 22,2016)
Messenger 60.0.0.24.70 ( Mar 04,2016)
Messenger 58.0.0.44.78 ( Feb 20,2016)
Messenger 57.0.0.31.81 ( Feb 14,2016)
Messenger 56.0.0.27.64 ( Feb 06,2016)
Messenger 55.0.0.6.69 ( Jan 28,2016)
Messenger 54.0.0.11.74 ( Jan 22,2016)
Messenger 97.0.0.13.71 ( Jan 21,2016)
Messenger 52.0.0.19.66 ( Dec 19,2015)
Messenger 49.0.0.20.63 ( Nov 22,2015)
Messenger 48.0.0.17.62 ( Nov 14,2015)
Messenger 46.0.0.10.18 ( Oct 31,2015)
Messenger 45.0.0.7.61 ( Oct 23,2015)
Messenger 44.0.0.8.52 ( Oct 18,2015)
Messenger 43.0.0.2.69 ( Oct 03,2015)
Messenger 40.0.0.8.159 ( Sep 11,2015)
Messenger 33.0.0.2.250 ( Jul 19,2015)
Messenger 32.0.0.11.60 ( Jul 08,2015)
Messenger 27.0.0.43.14 ( May 07,2015)
Messenger 27.0.0.24.14 ( May 02,2015)
Messenger 24.0.0.17.13 ( Mar 25,2015)
Messenger 24.0.0.6.13 ( Mar 21,2015)
Messenger 23.0.0.19.13 ( Mar 15,2015)
Messenger 23.0.0.14.13 ( Mar 13,2015)
Messenger 23.0.0.5.13 ( Mar 08,2015)
Messenger 22.0.0.8.14 ( Mar 01,2015)
Messenger 21.0.0.19.13 ( Feb 22,2015)
Messenger 21.0.0.17.13 ( Feb 19,2015)
Messenger 21.0.0.2.13 ( Feb 14,2015)
Messenger 21.0.0.1.13 ( Feb 06,2015)
Messenger 20.0.0.19.13 ( Feb 03,2015)
Messenger 20.0.0.16.13 ( Feb 02,2015)
Messenger 20.0.0.12.13 ( Jan 29,2015)
Messenger 19.0.0.12.42 ( Jan 24,2015)
Messenger 19.0.0.6.42 ( Jan 17,2015)
Messenger 19.0.0.3.42 ( Jan 08,2015)
Messenger 18.0.0.23.14 ( Dec 30,2014)
Messenger 18.0.0.18.14 ( Dec 16,2014)
Messenger 18.0.0.19.14 ( Dec 15,2014)
Messenger 18.0.0.2.14 ( Dec 07,2014)
Messenger 19.0.0.1.42 ( Jan 06,2014)