Apkgplay.com  »  应用  »  通讯  »  Messenger

Messenger

因设备而异 for Android

The description of Messenger

立即送达真实好友,完全免费。Messenger 就像手机短信,区别在于每条消息是免费的(通过流量套餐使用)。

不仅针对 Facebook 好友:你可以向手机通讯录中的好友发送消息,只需输入手机号码添加新的联系人即可。

群聊: 为经常聊天的好友创建小组。为小组命名,设置小组照片,将他们放在一起集中管理。

照片和视频:拍摄视频,捕捉自拍或其他照片,尽在应用之中,一触即可发送。

聊天浮动头像:使用其他应用与对话两不耽误。

免费通话:在 Messenger 上不限时间,随意畅聊,与任何国家的用户都能聊天。(通话在 Wi-Fi 下是免费的,否则可能会产生标准数据流量。)

更加丰富的消息方式:
发送表情贴图,让聊天更生动!
无需退出对话即可预览图库照片和视频,然后选择最为满意的照片/视频发送。
当有较多内容想讲时,可录制语音消息。

其他功能:
了解用户何时看过你的消息。
将消息或照片转发给不在对话中的用户。
搜索用户和小组,快速回复。
开启定位服务,让用户了解你在附近。
查看谁在使用 Messenger,谁在使用 Facebook。
创建快捷方式,通过首页屏幕即可进入对话。
在工作、睡觉或短暂休息时可关闭通知。
保持登录状态,绝不错过任何消息。

What's New:

你可以查看通话记录和未接来电了 - 一站式管理,轻松方便。

分类: 通讯 App

Developer: Facebook

当前版本: 因设备而异

Android系统版本要求: Varies with device

大小: 因设备而异

包名: com.facebook.orca

Messenger Version History

Messenger 134.0.0.18.91 APK 下载

版本: 134.0.0.18.91 (70896128) Varies with device

更新日期: 2017-09-07

Signature: c8bb2906b36490c65f344ede82972041

Messenger 133.0.0.14.91 APK 下载
Messenger 132.0.0.22.90 APK 下载
Messenger 132.0.0.20.90 APK 下载
Messenger 131.0.0.17.89 APK 下载
Messenger 130.0.0.15.89 APK 下载
Messenger 129.0.0.17.91 APK 下载
Messenger 128.0.0.21.88 APK 下载
Messenger 128.0.0.21.88 APK 下载
Messenger 127.0.0.18.81 APK 下载
Messenger 127.0.0.16.81 APK 下载
Messenger 126.0.0.9.84 APK 下载
Messenger 126.0.0.9.84 APK 下载
Messenger 125.0.0.22.70 APK 下载
Messenger 125.0.0.22.70 APK 下载
Messenger 124.0.0.43.69 APK 下载
Messenger 124.0.0.43.69 APK 下载
Messenger 123.0.0.11.70 APK 下载
Messenger 123.0.0.11.70 APK 下载
Messenger 122.0.0.10.69 APK 下载
Messenger 121.0.0.15.70 APK 下载
Messenger 121.0.0.15.70 APK 下载
Messenger 120.0.0.14.84 APK 下载
Messenger 119.0.0.18.91 APK 下载
Messenger 118.0.0.19.82 APK 下载
Messenger 117.0.0.17.70 APK 下载
Messenger 116.0.0.18.70 APK 下载
Messenger 115.0.0.22.69 APK 下载
Messenger 114.0.0.21.71 APK 下载
Messenger 113.0.0.21.70 APK 下载
Messenger 112.0.0.17.70 APK 下载
Messenger 112.0.0.16.70 APK 下载
Messenger 110.0.0.14.69 APK 下载
Messenger 109.0.0.24.70 APK 下载
Messenger 108.0.0.20.70 APK 下载
Messenger Varies with device APK 下载
Messenger 106.0.0.23.70 APK 下载
Messenger 105.0.0.16.69 APK 下载
Messenger 105.0.0.15.69 APK 下载
Messenger Varies with device APK 下载
Messenger 104.0.0.13.69 APK 下载
Messenger 104.0.0.13.69 APK 下载
Messenger 103.0.0.12.69 APK 下载
Messenger 102.0.0.10.68 APK 下载
Messenger 101.0.0.18.337 APK 下载
Messenger 100.0.0.29.61 APK 下载
Messenger 99.0.0.20.136 APK 下载
Messenger 98.0.0.18.71 APK 下载
Messenger Varies with device APK 下载
Messenger 97.0.0.13.71 APK 下载
Messenger 96.0.0.16.70 APK 下载
Messenger 95.0.0.20.70 APK 下载
Messenger 94.0.0.18.70 APK 下载
Messenger 94.0.0.15.70 APK 下载
Messenger 93.0.0.14.69 APK 下载
Messenger 92.0.0.13.70 APK 下载
Messenger 91.0.0.19.70 APK 下载
Messenger 90.0.0.14.70 APK 下载
Messenger 89.0.0.15.69 APK 下载
Messenger 89.0.0.14.69 APK 下载
Messenger 88.0.0.11.69 APK 下载
Messenger 87.0.0.15.69 APK 下载
Messenger 86.0.0.17.70 APK 下载
Messenger 85.0.0.15.69 APK 下载
Messenger 84.0.0.16.71 APK 下载
Messenger 82.0.0.17.75 APK 下载
Messenger 82.0.0.16.75 APK 下载
Messenger 81.0.0.15.78 APK 下载
Messenger 79.0.0.16.70 APK 下载
Messenger 78.0.0.22.70 APK 下载
Messenger 77.0.0.27.71 APK 下载
Messenger 76.0.0.13.70 APK 下载
Messenger 74.0.0.12.65 APK 下载
Messenger 72.0.0.16.67 APK 下载
Messenger 69.0.0.15.70 APK 下载
Messenger 66.0.0.13.69 APK 下载
Messenger 65.0.0.21.59 APK 下载
Messenger 65.0.0.12.59 APK 下载
Messenger 63.0.0.9.56 APK 下载
Messenger 60.0.0.24.70 APK 下载
Messenger 58.0.0.44.78 APK 下载
Messenger 57.0.0.31.81 APK 下载
Messenger 56.0.0.27.64 APK 下载
Messenger 55.0.0.6.69 APK 下载
Messenger 54.0.0.11.74 APK 下载
Messenger 97.0.0.13.71 APK 下载
Messenger 52.0.0.19.66 APK 下载
Messenger 51.0.0.17.128 APK 下载
Messenger 49.0.0.20.63 APK 下载
Messenger 48.0.0.17.62 APK 下载
Messenger 46.0.0.10.18 APK 下载
Messenger 45.0.0.7.61 APK 下载
Messenger 44.0.0.8.52 APK 下载
Messenger 43.0.0.2.69 APK 下载
Messenger 42.0.0.16.137 APK 下载
Messenger 40.0.0.8.159 APK 下载
Messenger 39.0.0.16.150 APK 下载
Messenger 38.0.0.15.155 APK 下载
Messenger 37.0.0.18.158 APK 下载
Messenger 36.0.0.17.112 APK 下载
Messenger 34.0.0.15.211 APK 下载
Messenger 33.0.0.15.250 APK 下载
Messenger 33.0.0.2.250 APK 下载
Messenger 32.0.0.11.60 APK 下载
Messenger 31.0.0.12.249 APK 下载
Messenger 30.0.0.30.174 APK 下载
Messenger 30.0.0.18.174 APK 下载
Messenger 29.0.0.13.279 APK 下载
Messenger 28.0.0.42.274 APK 下载
Messenger 27.0.0.43.14 APK 下载
Messenger 27.0.0.24.14 APK 下载
Messenger 24.0.0.17.13 APK 下载
Messenger 24.0.0.6.13 APK 下载
Messenger 23.0.0.19.13 APK 下载
Messenger 23.0.0.14.13 APK 下载
Messenger 23.0.0.5.13 APK 下载
Messenger 22.0.0.8.14 APK 下载
Messenger 21.0.0.19.13 APK 下载
Messenger 21.0.0.17.13 APK 下载
Messenger 21.0.0.2.13 APK 下载
Messenger 21.0.0.1.13 APK 下载
Messenger 20.0.0.19.13 APK 下载
Messenger 20.0.0.16.13 APK 下载
Messenger 20.0.0.12.13 APK 下载
Messenger 19.0.0.12.42 APK 下载
Messenger 19.0.0.6.42 APK 下载
Messenger 53.0.0.17.308 APK 下载
Messenger 19.0.0.3.42 APK 下载
Messenger 18.0.0.23.14 APK 下载
Messenger 18.0.0.18.14 APK 下载
Messenger 18.0.0.19.14 APK 下载
Messenger 18.0.0.2.14 APK 下载
Messenger 19.0.0.1.42 APK 下载